Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

วัดติโลกอาราม จ.พะเยา- ร้านรถเช่า เชียงใหม่

วัดติโลกอาราม จ.พะเยา

วัดเก่าแก่กลางกว๊านพะเยาที่ มีอายุราว๕๐๐กว่าปีแห่งนี้ คือวัดติโลกอาราม เป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่มีมาก่อนกว๊านพะเยา ซึ่งจมอยู่ใต้กว๊านพะเยายาวนานกว่า ๖๘ ปี ปัจจุบันตัววัดยังจมอยู่ใต้กว๊านพะเยามีเพียงยอดเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐดินเผา เท่านั้นที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา 
     ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการค้นพบแผ่นหินทราย ซึ่งเป็นจารึกวัดติโลกอาราม เป็นแผ่นหินทราย จารึกด้วยอักษรฝักขาม บอกเล่าประวัติของวัดไว้อย่างชัดเจน โดยข้อความบนแผ่นหินทรายระบุว่า วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๙ ใช้เวลาในการสร้างกว่า ๑๐ ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าติโลกราช เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักร อักษรฝักขามที่ใช้บันทึก ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในรัชกาลของพระเจ้าติโลกราช อักษรชนิดนี้นิยมสลักลงบนแผ่นหิน โดยเฉพาะในเมืองพะเยา ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีจารึกหินทรายสมัยล้านนามากที่สุด


  • พิกัด : https://goo.gl/maps/bicocpnVFVeDQfkW8
  • ที่อยู่ : ถ.เลียบชายกว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
  • เปิดให้เข้าชม : 08.00 – 17.00 น