Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

ผาช่อ เชียงใหม่- เช่ารถเชียงใหม่

ผาช่อ เชียงใหม่

ผาช่อ อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อไม่กี่ปี เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ลักษณะหน้าผาดินสูงประมาณ 30 เมตร กว้าง 100 เมตร บางคนก็เปรียบเทียบว่าเป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ลักษณะของผาช่อนั้น มีการเรียงตัวของดินเป็นชั้นๆ ในแนวตั้งสลับกับแนวนอน เมื่อมองดูจะเห็นเป็นลวดลายที่แปลกตา ต่างกับหน้าผาที่ถูกกัดเซาะอย่างเช่นแพะเมืองผี ปายแคนยอน

การเกิดผาช่อ

เกิดจากการสะสมของตะกอนบริเวณขอบแอ่งแม่น้ำ ต่อมาธรณีแปรสัณฐานเปลือกโลกดันตัวขึ้น เกิดเป็นที่ลาดลอนชันและตะกอนดังกล่าวถูกดันตัวขึ้นตามภายหลังปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กัดเซาะ ชะล้างชั้นตะกอนในแนวดิ่ง เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม มีลักษณะที่แปลกตาเป็นตะกอนยุคเทอร์เชียรี เมื่อ 5 ล้านปีที่แล้ว เนื่องจากปัจจุบันแม่น้ำปิง ได้ย้ายตำแหน่งเส้นทางน้ำโดยอยู่ห่างจากผาช่อไปประมาณ 10 กิโลเมตร ประกอบกับผาช่อมีตะกอนกรวดแม่น้ำ กลมมน ที่มีลักษณะคล้าย กับกรวดแม่น้ำปิง นักธรณีวิทยาจึงได้สันนิษฐานว่า พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ตั้งของแม่น้ำปิงมาก่อน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาช่อ

เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศและลักษณะทางธรณีวิทยาที่สวยงามแปลกตา มีป้ายสถานีบอกรายละเอียดสิ่งที่น่าสนใจจำนวน 10 สถานี ระยะทางเดินทั้งหมด 900 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง สามารถเดินเที่ยวชมตามเส้นทางได้ด้วยตนเอง