Loading...

Menu

Menu

ที่ท่องเที่ยว

ศูนย์หัตถกรรมและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านห้วยต้ม- เช่ารถเชียงใหม่ ท่องเที่ยว

ศูนย์หัตถกรรมและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านห้วยต้ม

ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้มนี้ เป็นศูนย์ส่งเสริมงานหัตถกรรมและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงโบราณ ด้านหน้าจะมีบ้านกะเหรี่ยงโบราณตั้งอยู่ซึ่งได้สร้างตามแบบฉบับจริงที่ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ ตัวบ้านจะสร้างด้วยไม้ไผ่เป็นหลัก

ส่วนภายในศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพชุมชน ผ้าทอกี่เอว โดดเด่นด้วยผ้าฝ้ายปลูกและทอมือ มีความประณีต มีลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งการแปรรูปจากผ้าทอที่ผลิตเสื้อ ผ้าซิ่น กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าย่าม ถุงผ้า กระเป๋าสตางค์ ของที่ระลึกอีกมากมาย เครื่องเงินและเป็นเครื่องเงินแท้บริสุทธิ์ ลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม เลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าปากะญอ เครื่องจักสาน หลากหลายรูปแบบงดงามด้วยความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชนอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมกระเหรี่ยงและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวปากะญออีกด้วย